Wat is Positieve Gezondheid?

Positieve Gezondheid is de brede uitwerking in zes dimensies van de visie op gezondheid ‘als het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’ (Huber et al., 2011). Er is vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid niet alleen aandacht voor wat er niet goed gaat, maar vooral ook voor wat er wél kan. Dit met het doel mensen te helpen hun veerkracht te versterken en daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In Positieve Gezondheid staat een betekenisvol leven centraal. Daarom wordt mensen gevraagd wat zij zélf het liefst willen veranderen.

Om mensen te helpen in hun kracht te komen heeft het Institute for Positive Health de tool Mijn Positieve Gezondheid ontwikkeld. Tot nu toe zijn er vier versies ontwikkeld, in samenwerking met de doelgroepen: een voor volwassenen, voor jongeren (16-25 jaar), voor kinderen (8-12 jaar) en een eenvoudige versie voor mensen met een taalachterstand. Je antwoorden brengen je ervaren gezondheid en welbevinden breed in kaart. Dat gebeurt aan de hand van het spinnenweb Positieve Gezondheid. Het spinnenweb is bedoeld als een gespreksinstrument, over wat mensen belangrijk vinden, waar zij graag zelf aan zouden willen werken en wat daarbij ondersteunend zou kunnen zijn. De coachende gespreksvoering wordt ‘het andere gesprek’ genoemd.

Wil je meer zien over hoe je Positieve Gezondheid kunt toepassen? Kijk dan deze animatie of ga naar het onderwijsaanbod.

Voor meer uitgebreide informatie over Positieve Gezondheid, ga naar: www.iph.nl

Wat is Leefstijlgeneeskunde?

Leefstijlgeneeskunde is het onderzoek naar en de toepassing van leefstijlinterventies in de curatieve gezondheidszorg, als onderdeel van de geneeskundige behandeling van ziekten (Lifestyle4Health, z.d.). Het gaat om zorg gerelateerde én geïndiceerde preventie gericht op het ondersteunen van het individu met bestaande gezondheidsproblemen met als doel genezing (waar mogelijk), het terugdringen van ziektelast of ziekteverschijnselen, het verminderen van complicaties en het afnemen van het gebruik van medicatie. Er is toenemend bewijs voor de toegevoegde waarde van Leefstijlgeneeskunde op gezondheid, kwaliteit van leven en (zorg)kosten (Lifestyle4Health, z.d.).

Vereniging Arts en Leefstijl beschrijft leefstijl aan de hand van zes pijlers die samen van grote invloed zijn op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mens. Vereniging Arts en Leefstijl heeft deze vormgegeven in het Leefstijlroer. Het Leefstijlroer geeft handvatten om de juiste koers te bepalen voor een gezonde leefstijl. Het instrument is ontwikkeld ter ondersteuning van het gesprek van de zorgprofessional met de patiënt. De patiënt staat zelf aan het roer en kan bijsturen.

Het Leefstijlroer is altijd in beweging, geeft richting en zorgt voor verbinding. Lees meer

Hoe verhouden het spinnenweb en het Leefstijlroer zich tot elkaar?

Het spinnenweb van Positieve Gezondheid is een gespreksinstrument waarmee een persoon kan reflecteren op zijn gezondheid. Wat is voor die persoon belangrijk? Wat wil je veranderen en wat kan een eerste stap zijn? Positieve Gezondheid is als een spiegel; het spreekt de intrinsieke motivatie aan. Het Leefstijlroer biedt handelingsperspectieven en houvast. Wanneer je met Positieve Gezondheid hebt geconcludeerd dat je wilt werken aan bijvoorbeeld het aspect Zingeving, kun je via het Leefstijlroer bekijken welke aspecten daarvoor bruikbaar zijn. Wellicht vind je het zinnig om veel te bewegen, of krijgt je leven meer glans door contact met anderen. Zo werken het spinnenweb van Positieve Gezondheid en het Leefstijlroer als twee in elkaar grijpende raders die in verbinding en separaat kunnen worden toegepast.

Animatie Leefstijlroer en spinnenweb in de spreekkamer
Het Leefstijlroer van Arts en Leefstijl en het spinnenweb van Positieve Gezondheid zijn twee tools die je kunt gebruiken voor een gesprek over gezondheid en leefstijl in de spreekkamer. Ze kunnen beiden inzicht geven in wat er voor de patiënt belangrijk is en leggen de regie bij de patiënt. In samenwerking met Institute for Positive Health en Stichting Student & Leefstijl is een animatie ontwikkeld om te illustreren hoe je deze twee tools naast elkaar kunt gebruiken. Interessant voor de zorgprofessional of leerzaam voor studenten!

Video afspelen